vSzpital Rehabilitacyjny „JANTAR” świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy NFZ.

W Szpitalu Rehabilitacyjnym „JANTAR” w Jantarze prowadzona jest  rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna w ramach umowy z NFZ dla pacjentów, u których niemożliwym jest osiągnięcie efektu leczniczego w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego, a stan pacjenta wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 Wskazaniem do uzyskania pobytu w całości refundowanego przez NFZ w szpitalu jest:

 • stan po zabiegach operacyjnych dotyczących narządu ruchu:  ortopedycznych i neurochirurgicznych,
 • stan po urazach narządu ruchu,
 • zaostrzenie w przebiegu chorób przewlekłych dotyczących narządu  ruchu, w tym zmian zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, chorób zapalnych np. RZS, ZZSK, oraz chorób tkanki łącznej, w okresie do 6 miesięcy od zakończonej hospitalizacji.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym (wg wzoru NFZ) może być wystawione przez lekarza świadczącego usługi w ramach umowy z NFZ z:

 • Oddziału szpitalnego: neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych i geriatrycznego;
 • Poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Leczenie w oddziale trwa do 6 tygodni, w zależności od rodzaju schorzenia i stanu fizycznego pacjenta. Pacjent korzysta średnio z 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie przez 6 dni w tygodniu, według wskazań lekarskich. Są to zabiegi z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, balneologii oraz masażu.

W Szpitalu obowiązuje identyfikacja pacjentów- noszenie opaski

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. z 2015 r., poz, 2016)

 • Świadczenia rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia pobytu a kończą się śniadaniem ostatniego dnia pobytu
 • W dniu przyjazdu pacjent jest przyjmowany przez personel medyczny; Odbywają się konsultacje lekarskie oraz adaptacja do warunków oddziału
 • W dniu wyjazdu pacjent otrzymuje kartę wypisową z zaleceniami dotyczącymi dalszej rehabilitacji i leczenia, recepty oraz opcjonalne zwolnienie lekarskie

Dzień pierwszy i ostatni są dniami bez zabiegów

 • Pacjenci obligatoryjnie nie mogą być wypisani w dniu, w którym korzystali z zabiegów
 • W oddziale obowiązuje identyfikacja pacjentów
 • Prosimy pacjentów o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej
 • Istnieje możliwość wykupienia i skorzystania z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jantarze w ramach umowy z NFZ – „Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych”.

*Świadczenia z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i lekarskiego, a w szczególności dla świadczeniobiorców po leczeniu operacyjnym z powodu chorób narządu ruchu w ciągu 6 miesięcy od dnia wypisu ze szpitala.

*Skierowanie, bądź e-skierowanie na oddział rehabilitacji (4300) mogą wystawić lekarze z oddziałów szpitalnych: urazowo – ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie wystawiane przez lekarzy z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.

1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym :JANTAR” w Jantarze:

a) skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (4300) wystawione przez ww. lekarza specjalistę (zawierające: regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta, e-mail).

b) kopie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie będące podstawą wystawienia skierowania (karta informacyjna leczenia szpitalnego, opisy badań obrazowych MRI, RTG, TK).

c) dokumenty można składać : listownie na adres szpitala: Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR” ul. Rybacka 15 82-103 Jantar, drogą elektroniczną w formie skanów na adres e-mail: info@szpitaljantar.pl, osobiście w punkcie przyjęć. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, posiadająca braki zostanie odesłana z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.